1 op 1 workshop fotografie door marjan oesterholt fotografieAlgemene Voorwaarden

Marjan Oesterholt Fotografie

April2018

 

Hillegom

KvK 64273822

E-mail: info@marjanoesterholtfotografie.nl

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Fotograaf: Marjan Oesterholt, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 3. Fotoshoot: het fotograferen conform Opdracht.
 4. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
 5. Nabewerking: het op kleur, contrast en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto’s door Fotograaf.
 6. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Fotograaf waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 7. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
 8. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotograaf geleverd zal worden.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
 10. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever
 11. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

 

 1. Toepassing
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes van Fotograaf en op alle overeenkomsten en overige afspraken tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
 3. Er kan alleen worden afgeweken van deze algemene voorwaarden als dat tussen Fotograaf en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

 

 1. Aanbod
 2. Fotograaf heeft prijzen op haar website staan, die als aanbod gelden.
 3. Afwijkend aanbod zal Fotograaf schriftelijk, zoals per e-mail, doen.
 4. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van in te kopen materialen. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Aanvaarding van de opdracht
 2. Opdrachtgever moet het aanbod expliciet te aanvaarden, door schriftelijk akkoord te gaan met de offerte.
 3. Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.
 4. Fotograaf stelt een vragenlijst beschikbaar die Opdrachtgever moet invullen en waarmee Opdrachtgever belangrijke informatie aan Fotograaf kan verstrekken.
 5. Fotograaf behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Fotograaf onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 6. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

 

 1. Uitvoering van de opdracht
 2. Fotograaf zal de opdracht in haar eigen stijl, zoals zichtbaar op zijn website, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Fotoshoots vinden altijd in de buitenlucht plaats, tenzij vooraf anders overeengekomen. Indien naar mening van de fotograaf de weersomstandigheden een fotoshoot in de buitenlucht niet toelaten, zal in overleg tussen Fotograaf en Opdrachtgever een nieuwe datum voor een fotoshoot overeengekomen worden.
 4. Fotograaf kan alleen rekening houden met wensen van Opdrachtgever met betrekking tot het soort foto’s, zoals samenstelling, locatie en compositie, als Opdrachtgever dit tijdig vooraf heeft medegedeeld aan Fotograaf via het vragenformulier.
 5. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
 6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

 1. Vergoeding
 2. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 4. Als aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 5. Indien Fotograaf reiskosten moet maken en deze niet bij de prijs van de fotoshoot zijn inbegrepen, zal Fotograaf hier vooraf melding van maken. De reiskosten worden op basis van nacalculatie achteraf gefactureerd.
 6. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Betalingsvoorwaarden
 2. Fotograaf zal aan Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum. In elk geval dient het overeengekomen bedrag uiterlijk de dag voor de uitvoeringsdatum op de bankrekening van Opdrachtgever te zijn bijgeschreven.
 4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 5. Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen veertien dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

 

 1. Levering
 2. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 3. Fotograaf levert enkel nabewerkte foto’s. De foto’s zullen deels in kleur en deels in zwart-wit geleverd worden. Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Fotograaf. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s.
 4. Fotograaf maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed.
 5. Fotograaf stelt deze selectie binnen 14 dagen na de uitvoeringsdatum zichtbaar via een online galerij. Indien Opdrachtgever ervoor heeft gekozen alle door fotograaf geselecteerde foto’s te ontvangen, zal Fotograaf deze ook binnen deze 14 dagen leveren.
 6. Indien Fotograaf en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat Opdrachtgever niet alle geselecteerde foto’s ontvangt, maar een deel daarvan, mag Opdrachtgever uit de door Fotograaf beschikbaar gestelde selectie, een eigen selectie maken, waarvan Opdrachtgever de hoge resolutiebestanden zal leveren. Opdrachtgever krijgt twee maanden de tijd om deze eigen selectie aan Fotograaf bekend te maken. Na die tijd zal Fotograaf een volgens haar beste selectie leveren.
 7. De foto’s worden geleverd via een downloadlink of online galerij.
 8. Foto’s worden in hoge resolutie jpg geleverd.
 9. Fotograaf levert nimmer ander soort bestanden dan jpg, levert geen onbewerkte bestanden en levert geen andere foto’s dan aangeboden in de selectie genoemd in lid 3.
 10. Na levering van digitale bestanden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat dezeniet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Fotograaf niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.
 11. Indien een mini-foto-album is overeengekomen, zal Fotograaf deze naar eigen inzicht van Fotograaf worden opgemaakt, zonder inspraak van Opdrachtgever. Dit album zal binnen ongeveer vier weken na de uitvoeringsdatum per post aan Opdrachtgever geleverd worden.

 

 1. Annulering en opschorting
 2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Fotograaf de overeenkomst ontbinden of al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Indien Opdrachtgever na aanvaarding van het aanbod, de overeenkomst alsnog wenst te ontbinden of te annulering, brengt Fotograaf 75% van het overeengekomen bedrag in rekening als annuleringskosten.

 

 1. Auteursrecht
 2. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 3. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Fotograaf.
 4. Tenzij anders overeengekomen kan Fotograaf de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Voor gebruik in advertenties en vergelijkbare reclame-uitingen zal Fotograaf vooraf expliciet toestemming vragen van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever krijgt van Fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen, waaronder afdrukken, voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-profielen op naam van Opdrachtgever, mits onbewerkt en met naamsvermelding conform lid 5 en 6 van dit artikel. Opdrachtgever mag deze foto’s uitdrukkelijk op geen enkele andere wijze gebruiken zonder toestemming van Fotograaf.
 6. Bij publicatie van de foto’s moet de naam van Fotograaf uitdrukkelijk vermeld te worden.
 7. Het bewerken van foto’s is ook uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s. Enkel het wijzigen van de foto naar staand of vierkant ten behoeve van gebruik op eigen social mediakanalen is toegestaan.
 8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.
 9. Als Opdrachtgever foto’s aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van Fotograaf. Als dergelijke derden de foto’s verzoeken van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze derden doorverwijzen naar Fotograaf.
 10. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 11. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

 1. Privacy
 2. Fotograaf zal persoonsgegevens verwerken conform de relevante wet- en regelgeving en zoals omschreven in de privacyverklaring van Fotograaf, zoals gepubliceerd op diens website.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. Fotograaf kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.
 4. Fotograaf heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn. Ook is Fotograaf niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
 6. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Fotograaf gedekt wordt.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fotograaf.

 

 1. Klachten
 2. Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
 3. Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Fotograaf waar mogelijk haar werkzaamheden en werkwijze kan aanpassen.
 4. Bij Fotograaf ingediende klachten zullen binnen veertien dagen in behandeling worden genomen waarbij Fotograaf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.
 5. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 4. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

 1. Rechts- en forumkeuze
 2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 3. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft.